مدیریت نا امیدی حین رژیم

شاید بارها طی رژیم فکر کردید به پایان راه رژیم رسیده‌اید و با اطمینان به خودتان گفته‌ اید «نمی توانم»؛ اما غیر ممکنی وجود ندارد. یادتان باشد مهم‌ترین مسئله بعد از نا امیدی از کاهش وزن، ایستادن و ادامه دادن است. به موضوع رژیم صفر و صدی نگاه نکنید باید در مسیر بمانید و با یاد گرفتن مهارت های روانشناختی وضعیت را کنترل نمایید.

0
0